Bá Anh Shop


Chính sách bảo mật của baanh.com


Khi đăng nhập vào trang web của chúng tôi, bạn cần cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi bao gồm tên và ảnh đại diện facebook. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, và yên tâm rằng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến facebook cũng như thông tin cá nhân của bạn.

Đôi khi có thay đổi một chút về chính sách này, nhưng chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi luôn nêu rõ thông tin chúng tôi thu thập để bạn xem xét, để qua đó bạn có đồng ý cung cấp hay không!